فهرست اسامی دانشگاه های هنر ایران

فهرست اسامی دانشگاه های هنر کشور

فهرست اسامی دانشگاه های هنر کشور


فهرست اسامی دانشگاه های هنر ایران

فهرست اسامی دانشگاه های هنر ایران | لیست کامل اسامی دانشگاه های هنر کل کشور

در این لیست قصد داریم اسامی کلیه ی دانشگاه های هنر کل کشور را همراه با آدرس وبسایت های آنها برای شما معرفی خواهیم کرد. همچنین برای مشاهده لیست آموزشگاه های آزاد هنری (سینمایی – نقاشی – موسیقی – خوشنویسی – عکاسی – هنرهای نمایشی – هنرهای تجسمی – آشپزی و قنادی – گل آرایی و …) وارد شوید.

لیست کامل اسامی دانشگاه های هنر کل کشور

فهرست اسامی دانشگاه های هنر ایران
لینک سایتنام دانشگاهردیف
http://www.ut.ac.irپردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران١
http://www.modares.ac.ir/Schools/artدانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس٢
http://www.art.ac.ir/دانشگاه هنر تهران٣
http://www.aui.ac.irدانشگاه هنر اصفهان۴
http://www.tabriziau.ac.ir/دانشگاه هنر اسلامی تبریز۵
http://art.alzahra.ac.ir/دانشکده هنر دانشگاه الزهرا۶
http://kamalolmolk.ac.ir/دانشگاه هنر و معماری کمال الملک نوشهر٧
http://www.soore.ac.irدانشگاه سوره٨
http://art.umz.ac.ir/دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران٩
http://www.shahed.ac.irدانشکده هنر دانشگاه شاهد١٠
http://art.semnan.ac.ir/دانشکده هنر دانشگاه سمنان١١
http://www.urmia.ac.ir/honarدانشکده هنر دانشگاه ارومیه١٢
http://faa.mshdiau.ac.ir/دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد١٣
http://art.iauctb.ac.ir/faدانشکده هنر  و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی١۴
http://www.ifcdg.com/دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی یزد١۵
http://www.uk.ac.irدانشکده هنر و معماری صبا-دانشگاه شهید باهنر کرمان١۶
http://shirazu.ac.irدانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز١٧
http://www.usc.ac.irدانشگاه علم و فرهنگ١٨
http://archart.kashanu.ac.irدانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان١٩
http://www.um.ac.irدانشکده هنر نیشابور دانشگاه فردوسی مشهد٢٠
http://iribu.ac.irدانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران٢١
http://www.qiu.ir/دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- قم٢٢
http://art.scu.ac.ir/دانشکده هنر شوشتر دانشگاه شهید چمران٢٣

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *