نکات مورد توجه در شکایت از طریق بازرسی

نحوه شکایت از آموزشگاه های تهران

نکات مورد توجه در شکایت از طریق بازرسی

در مطلب قبل “نحوه شکایت از آموزشگاه ها را برای شما توضیح دادیم و در این مطلب به نکاتی اشاره میکنیم که در شکایت از مراکز آموزشی دولتی یا وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و غیره باید رعایت شود را توضیح میدهیم.

نکات مورد توجه در شکایت از طریق بازرسی

نکات مورد توجه در شکایت از آموزشگاه ها به نقل از سازمان بازرسی کل کشور بشرح زیر میباشد:

“چنانچه اشخاص از نحوه ارائه خدمات وزارتخانه، اداره، شرکت دولتی یا موسسه مأمور به خدمت عمومی در زمینه‌های نقض قوانین، عدم انجام وظیفه، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات شکایتی داشته و شخصا ذینفع آن بوده و از این سازمان خواهان رسیدگی برای احقاق حق خود باشند و یا به عنوان یک شهروند آگاه با حس مسولیت اجتماعی از سوء جریان اداری نظیر تضییع اموال عمومی، دولتی، منابع طبیعی و محیط زیست، وجود فساد و جرم و یا دیگر تخلفات اداری اطلاعاتی دارند، می‌توانند شکایت و یا اطلاعات خود از این گونه سو جریانات را (در قالب اعلام) با توجه و رعایت نکات زیر به سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند تا وفق مقررات به آن رسیدگی شود.

بدیهی است دریافت شکایات و اعلامات از وزارتخانه ها و دستگاه‌ها مندرج در بند الف ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور خارج از این سیستم و از طریق مکاتبه، دورنگار (فاکس)، تماس با شماره تلفن ۱۳۶، ایمیل و مراجعه حضوری به سازمان نیز امکان پذیر است.

ماده ۲- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر می باشد:

الف –  بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عامه المنفع و نهادهای انقلابی و سازمان‌هائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هائی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکرنام آنها است بر اساس برنامه منظم.

  پیش از تنظیم و ارسال شکایت و یا گزارش از سو جریان اداری به نکات زیر توجه فرمایید:

وظیفه سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی و عمومی و شرکت‌های دولتی و موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و به طور کلی دستگاه‌های اجرایی کشور است. بنابراین رسیدگی به شکایات، خارج از حوزه‌های مذکور و موضوعات زیر خارج از  صلاحیت این سازمان می باشد.

شکایاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد.

شکایاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نمی‌باشد.

 چند توصیه مهم

  1. در صورتی که قبلاً شکایتی به سازمان بازرسی کل کشور ارسال نموده‌اید و پرونده شما در حال رسیدگی است و یا گزارشی از سو جریان اداری ارائه نموده اید، از ارسال مجدد شکایت یا گزارش خودداری نمایید.
  2. ضمناً پیگیری شکایت‌های خارج از این سامانه که قبلاً به سازمان ارسال شده است از طریق مراجعه حضوری و تماس تلفنی با تلفن ۱۳۶ امکان‌پذیر است.
  3. بر طبق ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان، شکایت باید متضمن هویت، نشانی، کد ملی و کدپستی شاکی و مقرون به دلایل و با امضاء وی باشد، فلذا شکایت‌هایی که دارای اطلاعات ناقص و یا نادرست بوده و یا مشخصات شاکی ناقص و یا هویت وی احراز نشود، رسیدگی نخواهد شد.
  4. شکایت خود در چند موضوع را در یک شکایت نامه ارسال نکنید. به عبارتی دیگر در صورتی که از یک دستگاه و یا چند دستگاه در یک موضوع و یا در چند موضوع شکایت دارید؛ برای هر یک از دستگاهها و برای هر یک از موضوعات یک فرم شکایت تنظیم و ارسال نمایید.
  5. در صورتی که جمعی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا یک شخص حقوقی به ثبت شکایت در سامانه تمایل دارد باید مشخصات یک فرد حقیقی به نمایندگی از اشخاص در فرم شکایت درج شود؛ در غیر این صورت به شکایت رسیدگی نمیشود.
  6.  مسوولیت قانونی مطالب اظهارشده بر عهده شاکی خواهد بود.
  7. پس از وارد کردن مشخصات دستگاه و متن شکایت خود و دیگر اطلاعات مورد نیاز در سامانه، از سوی سیستم یک شماره پیگیری برای شما صادر میشود که به وسیله آن میتوانید در همین سامانه و در هر لحظه از مرحله رسیدگی به شکایت خود در سازمان بازرسی آگاهی کسب نمایند. در نگهداری شماره پیگیری  و عدم افشای این شماره به دیگران دقت و توجه لازم را مبذول فرمایید.

در همین رابطه توجه شما را به بخشی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آیین نامه اجرایی آن در زمینه رسیدگی به شکایات مردمی جلب می نماید:

   الف) رسیدگی به شکایات مردمی در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور:

بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی ها به یکی از صور برنامه‌ایی، فوق‌العاده و موردی انجام می‌شود. علاوه بر این بر اساس تعریف ارائه شده منظور از بازرسی موردی، بررسی شکایات و اعلامات مقرون به دلیل دایر بر وقوع تخلف یا سوء جریان در محدوده صلاحیت سازمان می باشد.

  ب) رسیدگی به شکایات مردمی در آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور:

در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان عنوان گردیده است که  «در بازرسی‌ برنامه ای و همچنین در مواردی که برای بررسی اوضاع کلی یک منطقه هیأت بازرسی اعزام می‌گردد، هیأت موظف است پس از استقرار در محل، ورود و آمادگی خود را حسب مورد، جهت دریافت اعلامات، شکایات و جمع‌آوری اطلاعات در حدود صلاحیت سازمان، با تعیین نشانی محل کار خود اعلام دارد.»

علاوه بر ماده قانونی عنوان شده،  در مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مجددا به صلاحیت سازمان به رسیدگی به شکایات اشخاص (حقیقی و حقوقی) از دستگاه های اجرایی  و نحوه رسیدگی به شرح زیر تاکید گردیده است:

 «ماده ۱۲: سازمان می‌تواند به شکایات و اعلامات اشخاص، درخصوص سوءجریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاه‌های موضوع بند (الف) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان و کارکنان آنها رسیدگی ‌نماید.

ماده ۱۳: شکایت باید متضمن هویت، نشانی، کد ملی و کد پستی شاکی و مقرون به دلایل و با امضاء وی باشد و در صورت امکان مستندات مربوط پیوست گردد.

در صورتی‌که شکایت شفاهی اظهار شود، در صورت مجلس درج و به امضاء شاکی می‌رسد.

ماده ۱۴: نتیجه رسیدگی به شاکی اطلاع داده می‌شود و چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد، شاکی هدایت و شکواییه بایگانی می‌گردد. با تقاضای شاکی، ضمائم شکواییه با اخذ رسید به وی تحویل خواهد شد.

ماده ۱۵: اعلامات اشخاص به نحو کتبی یا شفاهی و از طریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع‌رسانی و رسانه‌ها یا از طرق دیگر قابل دریافت می‌باشد.

به اعلاماتی که هویت اعلام‌کننده معلوم نباشد، ترتیب اثر داده نمی‌شود. مگر این‌که به طور مدلل حاوی مسأله مهمی باشد و سازمان رسیدگی به آن را لازم تشخیص دهد.

امیدوارم که این مطلب مفید به فایده قرار گرفته باشد. برای مطالعه مقالات مرتبط به بخش مقالات مراجعه کنید.

برای امتیاز به این مطلب کلیک کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *