آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌ رانندگی

آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌ رانندگی


آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌ رانندگی

آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌ رانندگی که در سال ۸۳ توسط هیات وزیران تصویب و تاکنون اجرایی شده است.

شماره‌: ۶۵۸۰۶ت ۳۰۶۰۸هـ
تاریخ :۱۳۸۳.۱۲.۱۵
وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت بازرگانی‌
سازمان حفاظت محیط زیست
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۱۲.۵ بنا به پیشنهاد شماره ۴۷۳.۱.۳.۳۷ مورخ ۱۳۸۳.۲.۱۳ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی و با توجه به مصوبه ۱۳۵۸.۹.۲۱ شورای انقلاب آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول ـ تعاریف

ماده ۱ ـ در آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌ رانندگی، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:

الف ـ آموزشگاه رانندگی : مؤسسه ای که بر اساس مقررات این آیین نامه تأسیس و از متقاضیان ثبت نام نموده و منحصراً دانش و مهارت رانندگی را وفق برنامه آموزشی مندرج در ماده (۱۶) این آیین نامه در محلهای تعیین شده مجاز به آنان تعلیم می دهند.

ب ـ مؤسس آموزشگاه رانندگی: شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظور فعالیت در زمینه آموزشگاه رانندگی اجازه تأسیس آن را از راهنمایی و رانندگی (۱) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اخذ نموده است.

پ ـ مدیر آموزشگاه رانندگی: شخصی حقیقی است که مسولیت اداره امور آموزشگاه رانندگی را به عهده دارد.

ت ـ مربی آموزشگاه رانندگی: شخصی است آموزش دیده و ماهر در امر تعلیم رانندگی که فنون، قوانین و مقررات و اصول ایمنی مربوط به رانندگی صحیح را برای کسب مهارتهای لازم به هنرآموز آموزش می دهد.

ث ـ گروه بندی آموزشگاه : یعنی تفکیک آموزشگاهها بر اساس شرایط تأسیس و نوع فعالیت آموزشگاه.

ج ـ وسیله نقلیه آموزشی: وسیله ای است که دارای علایم مشخصه و تجهیزات مندرج در این آیین نامه بوده و به وسیله آن به هنرآموزان آموزش رانندگی داده می شود.

چ ـ اجازه تأسیس آموزشگاه رانندگی: اجازه نامه ای است که با رعایت مقررات این آیین نامه توسط راهنمایی و رانندگی صادر و به متقاضی واجد شرایط تسلیم می گردد.

ح ـ گواهی آموزش: مدرکی است که پس از طی دوره های آموزشی و کسب مهارتهای لازم و موفقیت در آزمونهای مربوط از طرف آموزشگاه به نام هنرآموز صادر می گردد.

فصل دوم ـ گروه بندی آموزشگاه های رانندگی و شرایط آنها

ماده ۲ ـ آموزشگاه های رانندگی به شرح زیر گروه بندی می شوند:

۱ـ آموزشگاه رانندگی گروه (الف): این آموزشگاه وظیفه آموزش هنرآموزان متقاضی دریافت گواهینامه موتورگازی و انواع موتورسیکلت را بر عهده دارد.

۲ـ آموزشگاه رانندگی گروه (ب): این آموزشگاه وظیفه آموزش هنرآموزان متقاضی دریافت گواهینامه وسایل نقلیه تا ۱۵ نفر ظرفیت و خودروهای خدمات عمومی و وانت تا ۳۵۰۰ کیلوگرم را به عهده دارد.

۳ـ آموزشگاه رانندگی گروه های (پ) و (ت): این آموزشگاه وظیفه آموزش هنرآموزان متقاضی دریافت گواهینامه وسایل نقلیه سنگین (اعم از باربری با ظرفیت بیش از ۳۵۰۰ کیلوگرم و مسافربری بیش از ۱۶ نفر مسافر با راننده) را به عهده دارد.

تبصره ـ آموزشگاه های موضوع این بند می توانند صرفاً به آموزش خودروهای مسافربری یا باربری بپردازند.

۴ـ آموزشگاه رانندگی ویژه: این آموزشگاه وظیفه آموزش هنرآموزان متقاضی دریافت گواهینامه برای رانندگی و هدایت ماشین آلات سبک و سنگین عمرانی و کشاورزی و وسایل نقلیه فوق سنگین را به عهده دارد.

ماده ۳ ـ آموزشگاه رانندگی گروه (الف) باید برای آموزشهای مربوط، دارای شرایط و تجهیزات زیر باشد:

الف ـ در اختیار داشتن کلاس مناسب آموزشی به تعداد لازم، دفتر کار، سالن انتظار، نمازخانه و سرویسهای بهداشتی مناسب حداقل به مساحت اعیانی ۱۳۰ متر مربع زیربنای مفید برای آموزش حداکثر۲۵۰ نفر هنرآموز در ماه مساحت زیربنا متناسب با تعداد هنرآموزان افزایش خواهد یافت.

تبصره ـ محل آموزش نظری رانندگی ترجیحاً باید در مناطق شهری باشد و به هر حال تأمین امکانات رفاهی ضروری است.

ب ـ محلی آسفالته و محصور به مساحت حداقل ۱۰۰۰ متر مربع برای آموزش عملی رانندگی هنرآموزان با استانداردهای تعیین شده واقع در خارج از بافت مسکونی شهرها و با نصب علایم و خط کشی های مورد نظر که از هر حیث ایمن سازی گردیده و مورد تأیید راهنمایی و رانندگی محل قرار گیرد.

تبصره ـ چنانچه تعدادی از آموزشگاه های رانندگی مربوط بخواهند مشترکاً محلی برای آموزش عملی رانندگی تهیه و استفاده نمایند، در صورت رعایت مفاد این آیین نامه و کسب مجوز از راهنمایی و رانندگی اشتراک آنها با رعایت تناسب و معیارهای فوق بلامانع است.

پ ـ در اختیار داشتن حداقل ۵ دستگاه موتورسیکلت دنده ای سالم و آماده به کار متناسب با نوع آموزش متقاضی که مدل آنها حداکثر از ۳ سال بیشتر نبوده و دارای برگ معاینه فنی معتبر و بیمه شخص ثالث و مجهز به گارد محافظ بوده و دو دستگاه از آنها دارای سایدکار باشند.

ت ـ در اختیار داشتن حداقل ۳ دستگاه دوچرخه و ۳ دستگاه موتورسیکلت گازی جهت تمرین و تعلیم متقاضیان.

ث ـ تجهیزات ایمنی و کمکهای اولیه مطابق دستورالعملهای مربوط .

ج ـ دارا بودن مربیان واجد شرایط حداقل متناسب با تعداد موتور سیکلت ها.

ماده ۴ ـ آموزشگاه های رانندگی گروه (ب) باید برای آموزشهای مربوط، دارای شرایط و تجهیزات زیر باشند:

الف ـ در اختیار داشتن کلاسهای مناسب آموزشی به تعداد کافی، دفتر کار، سالن انتظار، نمازخانه و سرویس های بهداشتی مناسب حداقل به مساحت اعیانی ۱۳۰ مترمربع زیربنای مفید برای آموزش حداکثر۲۵۰ نفر هنرآموز در ماه مساحت زیربنا متناسب با تعداد هنرآموزان افزایش خواهد یافت.

ب ـ در اختیار داشتن حداقل ۱۰ دستگاه خودرو سواری آموزشی (در شهرهایی که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند) و حداقل ۳ دستگاه (در سایر نقاط کشور) که سالم و فاقد عیب و نقص و دارای برگ معاینه فنی معتبر بوده و بیش از ۵ سال از مدل سال عقب تر نباشند.

پ ـ در اختیار داشتن حداقل ۲۵ متر مربع محل توقف (اعم از زمین محصور یا توقفگاه ) به ازای هر وسیله نقلیه، جهت توقف خودروهای آموزشگاه، با درب ورود و خروج مناسب خودرو و حداکثر به فاصله یکصد متر از محل آموزشگاه.

ت ـ مجهز بودن به سیستم رایانه ای مناسب.

ث ـ دارا بودن مربیان واجد شرایط مندرج در این آیین نامه حداقل به تعداد وسایل نقلیه موجود و متناسب با تعداد هنرآموزان برای آموزشهای نظری و عملی .

ج ـ داشتن تجهیزات کمک آموزشی مناسب.

ماده ۵ ـ آموزشگاه های رانندگی گروه های (پ) و (ت) باید برای آموزشهای مربوط، دارای شرایط و تجهیزات زیر باشند:

الف ـ برای آموزش نظری:

۱ـ در اختیار داشتن کلاسهای مناسب آموزش آیین نامه و سایر قوانین و مقررات، به تعداد کافی.

۲ـ در اختیار داشتن کلاسهای مناسب آموزش فنی مجهز به قطعات منفصله خودرو، به تعداد کافی.

۳ـ دفتر کار مناسب .

ب ـ برای آموزش عملی:

۱ـ در اختیار داشتن حداقل دو دستگاه کامیون با ظرفیت بارگیری حداقل ۶ تن و دو دستگاه اتوبوس که سالم و فاقد عیب و نقص و دارای برگ معاینه فنی معتبر بوده و بیش از ۷ سال از مدل سال عقب تر نباشند.

۲ـ در اختیار داشتن توقفگاه به میزان کافی جهت توقف وسایل نقلیه آموزشگاه متناسب با تعداد آنها، با امکان دسترسی ایمن و درب ورودی و خروجی مناسب.

۳ـ در اختیار داشتن مجوز بهره برداری از منطقه ای دارای معابر شیبدار که حداقل مقدار شیب آن نسبت به سطح افق ۱۰% بوده و موقعیت آن برای آموزش در منطقه کوهستانی و شیبدار به تأیید راهنمایی و رانندگی رسیده باشد و استفاده از آن محل نیز طبق مقررات مجاز باشد.

پ ـ سایر شرایط:

۱ـ مجهز بودن به سیستم رایانه ای مناسب.

۲ـ دارا بودن مربیان واجد شرایط مندرج در این آیین نامه حداقل به تعداد وسایل نقلیه موجود و متناسب با تعداد هنرآموزان برای آموزشهای نظری و عملی .

۳ ـ داشتن تجهیزات کمک آموزشی مناسب.

۴ـ نمازخانه، سالن انتظار و سرویسهای بهداشتی مناسب در محل آموزشهای نظری و عملی.

تبصره ۱ ـ مراجع ذی ربط همکاری لازم را در راستای تأمین زمین در منطقه مربوط جهت آموزش عملی، تأسیسات و تجهیزات به عمل خواهند آورد.

تبصره ۲ ـ اجرای این ماده از نظر نحوه استفاده و بهره برداری مشترک آموزشگاهها از محل آموزش عملی، امکانات و تجهیزات مناسب محل مزبور، چگونگی دسترسی این محلها به راه های اصلی و فرعی، ایمن سازی آنها به لحاظ رفت و آمد در خارج از شهر و نیز موقعیت رفت و آمدی آموزشگاه های نظری داخل شهر و سایر امور مربوط، به موجب دستورالعمل موضوع ماده (۲۳) این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۶ ـ آموزشگاه های رانندگی ویژه باید برای آموزشهای مربوط، دارای شرایط و تجهیزات زیر باشند:

الف ـ برای آموزش نظری : همانند موارد مندرج در بند (الف) ماده  ۵) در خصوص گروه های (پ) و (ت) (ب) ـ برای آموزش عملی:

۱ـ در اختیار داشتن ماشین آلات سبک و سنگین موردنیاز عمرانی، راهسازی، کشاورزی و فوق سنگین و یا اینکه بر اساس توافقتنامه استفاده از ماشین آلات، امکانات و تجهیزات وزارت راه و ترابری یا وزارت جهاد کشاورزی و یا دیگر دستگاهها و نهادها برای آنها فراهم شده باشد.

۲ـ در اختیار داشتن توقفگاه به میزان کافی جهت توقف وسایل نقلیه آموزشگاه متناسب با تعداد آنها، با امکان دسترسی ایمن و درب ورودی و خروجی مناسب.

۳ـ در اختیار داشتن محلی خارج از مناطق مسکونی و مناسب آموزش مهارت عملی و با وسعت متناسب با نوع ماشین آلاتی که داوطلبان را آموزش خواهند داد با تأیید راهنمایی و رانندگی.

پ ـ سایر شرایط : همانند موارد مندرج در بند (پ) ماده (۵) در خصوص گروه های (پ) و (ت).

ماده ۷ ـ وسایل نقلیه آموزشی آموزشگاهها، باید علاوه بر شرایط مذکور در این آیین نامه دارای شرایط و تجهیزات زیر باشند:

۱ـ دارای پدال کلاج و ترمز در طرفین جلو وسیله نقلیه جهت استفاده هنرجو و مربی و دو آیینه داخل و دو آیینه بغل.

۲ـ بیمه نامه های شخص ثالث، دیه و سرنشین.

۳ـ فقدان عیب و نقص فنی.

۴ـ نصب تابلو با نام آموزشگاه با زمینه زرد به صورت عمومی در روی سقف خودرو.

۵ ـ نقش نام آموزشگاه در دو طرف بدنه خودرو.

۶ـ نصب تابلو خطر با شکل مثلث تحت عنوان ( احتیاط تحت آموزش رانندگی ) با زمینه سفید یا زرد و دارای حاشیه به رنگ قرمز در عقب و جلو وسیله نقلیه.

فصل سوم ـ شرایط و ضوابط تأسیس آموزشگاه های رانندگی

ماده ۸ ـ شرایط مؤسس آموزشگاه عبارت است از:

۱ـ دارا بودن برگ پایان خدمت و یا معافیت دایم یا موقت از خدمت دوره ضرورت برای آقایان.

۲ـ دارا بودن حداقل ۲۰ سال تمام.

۳ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۴ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی پنجم ابتدایی.

۵ـ نداشتن سوءپیشینه مؤثر کیفری .

ماده ۹ ـ شرایط مدیر آموزشگاه عبارت است از:

۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲ـ دارا بودن حداقل ۲۵ سال تمام .

۳ـ متأهل بودن و در صورت فقدان همسر، داشتن فرد یا افراد تحت تکفل.

۴ـ دارا بودن برگ پایان خدمت و یا معافیت دایم یا موقت از خدمت دوره ضرورت برای آقایان.

۵ـ اشتغال تمام وقت در آموزشگاه (ده ساعت کار در روز).

۶ـ داشتن حداقل گواهینامه رانندگی متناسب با نوع آموزشگاه.

۷ـ عدم ابتلا به بیماری های مسری و صرع و عدم اعتیاد به مواد مخدر با ارایه گواهی از مراجع ذی صلاح.

۸ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه.

۹ـ نداشتن سوءپیشینه مؤثر کیفری.

تبصره ۱ ـ مؤسس می تواند مدیریت آموزشگاه را نیز به عهده داشته باشد. در این صورت باید شرایط مندرج در این ماده را احراز نماید.

تبصره ۲ ـ مدیریت آموزشگاه برای مستخدمین شاغل در دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع بوده و در صورت تخلف مجوز مدیریت ابطال خواهد شد.

ماده ۱۰ ـ شرایط مربی آموزشگاه عبارت است از:

۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲ـ دارا بودن حداقل ۲۳ سال تمام و گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه مربوط که از زمان دریافت آن حداقل دو سال سپری شده باشد.

۳ـ متأهل بودن و در صورت فقدان همسر، داشتن فرد یا افراد تحت تکفل.

۴ـ دارا بودن برگ پایان خدمت و یا معافیت دایم یا موقت از خدمت دوره ضرورت برای آقایان.

۵ـ نداشتن سوءپیشینه مؤثر کیفری.

۶ـ نداشتن نقص عضو موثر منطبق با شرایط پزشکی مندرج در آیین نامه راهنمایی و رانندگی برای رانندگی بر روی وسایل نقلیه عمومی و همچنین عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماری های مسری.

۷ـ گذراندن دوره آموزش مربیگری موردنیاز بر اساس ضوابطی که از سوی راهنمایی و رانندگی اعلام و به تأیید وزارتخانه های کشور و راه و ترابری می رسد و موفقیت در آزمون مربیگری که توسط راهنمایی و رانندگی انجام می گیرد و دریافت کارت مربیگری با اعتبار چهارساله.

تبصره ـ مدت اعتبار کارت مربیگری مزبور، در صورت احراز شرایط مندرج در این آیین نامه و دستورالعمل آن قابل تمدید است.

۸ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه .

تبصره ـ شرط مذکور در بند (۸)، شامل مربیانی که در حال حاضر دارای کارت مربیگری می باشند نمی گردد.

ماده ۱۱ ـ ضوابط صدور اجازه نامه آموزشگاه های رانندگی عبارتست از:

۱ـ درخواست کتبی صدور اجازه تأسیس آموزشگاه رانندگی.

۲ـ ارائه اسناد مثبته مالکیت یا حق انتفاع نسبت به مکان آموزشگاه و محل آموزش عملی مربوط .

۳ـ انطباق مشخصات مکان آموزشگاه و وسایل نقلیه و تجهیزات و امکانات معرفی شده موجود با شرایط مندرج در این آیین نامه.

۴ـ معرفی مدیر واجد شرایط مذکور در این آیین نامه.

۵ـ معرفی مربیان آموزشگاه حایز شرایط مندرج در این آیین نامه.

تبصره ـ فعالیت آموزشگاه و استمرار آن منوط به تحقق شرایط یادشده در این آیین نامه است.

ماده ۱۲ ـ راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است پس از اخذ و بررسی مدارک لازم و احراز شرایط، حداکثر ظرف یک ماه نسبت به صدور اجازه تأسیس به نام متقاضی اقدام نماید و در صورت وجود نقص مدارک مکلف است مراتب را کتباً و حداکثر ظرف ۱۵ روز جهت رفع نقص به متقاضی اعلام نماید.

ماده ۱۳ ـ مؤسس موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ صدور مجوز تأسیس ، فعالیت عملی آموزشگاه را در چارچوب ضوابط تعیین شده آغاز نماید. در غیر این صورت مجوز صادره لغو و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

ماده ۱۴ ـ واگذاری مجوز آموزشگاه های رانندگی به اشخاص واجد شرایط یا تغییر مکان آنها به مکان واجد شرایط این آیین نامه، با تأیید اداره راهنمایی و رانندگی محل بلامانع است.

ماده ۱۵ ـ چنانچه مؤسس یا مدیر یا مربی، هر یک از شرایط تأسیس یا فعالیت مندرج در این آیین نامه را از دست بدهد، مراتب ظرف حداکثر یک هفته از طریق راهنمایی و رانندگی حسب مورد به هر یک از آنان ابلاغ می گردد. موارد ابلاغی به مدیر یا مربی، به مؤسس آموزشگاه نیز ابلاغ می گردد. مؤسس یا مدیر یا مربی موظف است حداکثر تا ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارایه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر عدم زوال شرایط اعلام شده و یا رفع نواقص به مرجع مذکور اقدام نماید. در صورتی که ظرف مدت تعیین شده، اقدامی از سوی آنها به عمل نیاید راهنمایی و رانندگی می تواند نسبت به لغو مجوز مربوط اقدام کند. معترض در هر مرحله می تواند به مراجع قضایی مراجعه کند.

تبصره ـ در صورتی که تخلفات مزبور عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را داشته باشد،راهنمایی و رانندگی مکلف است مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مراجع قضایی ذی صلاح منعکس نماید.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده ۱۶ ـ آموزشگاه های رانندگی موظفند هنرآموزان خود را از نظر فراگیری مسایل ذیل آموزش داده و موارد مربوط را در برنامه آموزشی آنها منظور نمایند:

الف ـ آموزش عملی رانندگی در شب و روز، شرایط متفاوت جوی (باران، برف و …) و محیطی ( رانندگی در انواع راه های جاده ای و شهری) تا حصول مهارت کافی و همچنین آموزش روشهای مقابله با خطر تصادفات در حد ضرورت.

ب ـ آموزش کامل آیین نامه راهنمایی و رانندگی و سایر قوانین و مقررات مربوط به حمل و نقل و رفت و آمد (ترافیک) و ایمنی.

پ ـ در حد رفع نیاز و ضرورت آموزش فنی وسیله نقلیه (شامل شناخت اجزای خودرو و نحوه عمل آنها)، آموزش روشهای کاهش مصرف سوخت و پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و همچنین آموزش کمکهای اولیه در ارتباط با سوانح و تصادفات رانندگی .

تبصره ۱ ـ آموزشگاه های رانندگی گروه های (پ) و (ت) می باید علاوه بر موارد یادشده در این ماده، حسب مورد نسبت به آموزش رفتار با مسافر، شرایط و ضوابط حمل و نقل کالا به ویژه حمل و نقل مواد خطرناک، رفتارهای اجتماعی و سایر اطلاعات مورد نیاز در رانندگی با وسایل نقلیه عمومی نیز اقدام نمایند.

تبصره ۲ ـ کلیه آموزشگاهها موظفند برنامه آموزشی هنرجویان را طبق دستورالعملی که به پیشنهاد راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به تصویب وزیر کشور می رسد به مورد اجرا بگذارند.

ماده ۱۷ ـ آموزشگاهها نمی توانند هنرآموزان را در محدوده ها و راه هایی که راهنمایی و رانندگی غیرمجاز بودن رانندگی در آنها را کتباً به آنان ابلاغ می نماید آموزش دهند.

ماده ۱۸ ـ نرخ آموزشهای موضوع این آیین نامه، توسط وزارت کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نرخهای تعیین شده بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود هر سه سال یکبار قابل تجدیدنظر می باشد.

ماده ۱۹ ـ مدیر آموزشگاه یا قائم مقام وی که واجد شرایط مندرج در ماده (۹) این آیین نامه می باشد، موظف است ضمن عقد قرارداد با هنرآموز (اعم از ساعتی یا دوره ای)، آن را در دو نسخه تنظیم کرده و یک نسخه آن را در دفتر آموزشگاه نگهداری و نسخه دوم را تسلیم هنرآموز نماید.

تبصره ـ برگه قرارداد نمونه متضمن نرخ ، ساعات آموزش و مشخصات طرفین ، توسط راهنمایی و رانندگی تعیین و اعلام می گردد.

ماده ۲۰ ـ راهنمایی و رانندگی با ارائه گواهی آموزش صادره از آموزشگاهها، نسبت به انجام آزمونهای مربوط به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و آزمون عملی سنجش مهارت رانندگی داوطلبان و اعطای گواهینامه رانندگی به متقاضیان اقدام می نماید.

ماده ۲۱ ـ مؤسسین آموزشگاه های رانندگی موجود که بر اساس مقررات قبلی پروانه اخذ نموده اند موظفند حداکثر یکسال پس از سپری شدن مدت زمان اعتبار آن با رعایت شرایط مندرج در این آیین نامه پروانه جدید اخذ نمایند و در غیر این صورت پروانه آنان تمدید نخواهد شد.

تبصره ـ مقررات این آیین نامه نافی حقوق مکتسبه آموزشگاه هایی که قبل از لازم الاجرا شدن دستورالعمل مورخ ۱۳۶۹.۱۱.۱۹ وزارت کشور دارای پروانه بوده و به فعالیت اشتغال دارند نخواهد بود.

ماده ۲۲ ـ دستورالعمل تأسیس آموزشگاهها و چگونگی آموزش رانندگی و هدایت شناورهای تفریحی و جابجایی مسافر که در راه های آبی شهرها و حومه آنها و همچنین آبهای ساحلی آنها تردد می نمایند توسط وزارت کشور با همکاری سازمانهای بنادر و کشتیرانی و تربیت بدنی تهیه و پس از تأیید وزیر کشور به مورداجرا گذاشته می شود.

ماده ۲۳ ـ دستورالعملهای موضوع این آیین نامه از جمله تخلفات آموزشگاه های رانندگی ، نحوه و چگونگی اجرا و ضوابط مربوط به فعالیت هر یک از گروه های تعیین شده با توجه به مقررات مندرج در این آیین نامه و موارد مورد اشاره در تبصره (۲) ماده (۵) این آیین نامه، بنا به پیشنهاد راهنمایی و رانندگی از سوی وزیر کشور با هماهنگی دستگاه های ذی ربط ابلاغ می گردد.

تبصره ـ در تهیه دستورالعملهای یادشده، ضوابط مربوط به امور صنفی آموزشگاه های رانندگی، توسط وزارت بازرگانی پیشنهاد خواهد شد.

ماده ۲۴ ـ از تاریخ تصویب این آیین نامه، آن دسته از مقررات مربوط به آموزشگاه های رانندگی که با این آیین نامه مغایر باشد لغو می گردد.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس جمهور

همواره برای اطلاعات بیشتر در مورد تعاریف و مشاغل رشته های تخصصی و اخبار آموزشگاه ها میتوانید به بخش مقالات و اخبار مراجعه کنید تا بهترین مسیر برای انتخاب آموزشگاه مورد نظر خود را تجربه کنید.

امتیاز ما
برای امتیاز به این مطلب کلیک کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *